Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Шуъбаи ҳуқуқ

Шўъбаи њуќуќ –яке аз сохторњои ШСХК «Барќи Тољик» мебошад.

Шўъбаи њуќуќ, фаъолияти кории худро дар асоси талаботи Оинномаи ШСХК «Барќи Тољик», фармон ва дастурамалњои Ширкат, мавриди амал ќарор медињад.

Шўъбаи њуќуќ риояи коргузорию њуљљатгузориро дар љодаи ба санадњои меъёрии њуќуќї мувофиќ будани лоињаи фармонњо, низомномањо, ќарордодњои мењнатї ва дигар санадњои хусусияти њуќуќї, иќтисодї, муњандисї, њуљљатгузорињои кадрї, мавриди амал ќарор дода, дар таѓйирдињї, иловокунї ва бекор намудани онњо, тавсияњо ва хулосањо пешнињод менамояд.

Барои бартараф намудани камбудињои љойдошта рољеъ ба тартиботи шартномабандї, фикру андешањояшро пешнињод менамояд.

Дар љодаи бањисобгирии ќарзњои дебиторї, корњои даъвогї, тайёр намудани маводњо ва ирсол намудани онњо ба судњои иќтисодї, судњои умумї, маќомотњои њифзи њуќуќ барои њимояи манфиатњои Ширкат ва сохторњои зертобеи он, чорањои зарурї меандешад.

Њолати корњои даъвогї, бањсњои судї ва дигар њаракатњои њуќуќиро дар сохторњои зертобеи Ширкат, мавриди назорат ва тањлил ќарор медињад.

Маводњоеро, ки дар онњо њолатњои тассаруф, дуздии амвол, камомад ва дигар ќонуншиканињо љой доранд, барои дидани чорањои дахлдор ба маќомотњои њифзи њуќуќ пешнињод намуда, оид ба барќарорсозии онњо, дар доираи ќонунгузории амалкунанда чорањои њуќуќї меандешад.

Барои ба љавобгарии интизомї ва татбиќ намудани муљозот нисбати кормандоне, ки ба њуќуќвайронкунї, риоя накардани интизоми мењнат роњ медињанд, маводњо љамъоварї намуда, хулосањо пешнињод менамояд.